Ido’s Football Club (IFC) hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In de nieuwe Europese wet General Data Protection Regulation (GDPR) met de Nederlandse versie van die wet de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een persoonsgegeven gedefinieerd als een gegeven dat herleidbaar is naar een in leven zijnde persoon.

In dit privacy statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
IFC houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de GDPR en AVG.

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy statement.
 • Verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als IFC zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacy statement, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit door contact te zoeken met het bestuur van IFC via secretaris@ifc-ambacht.nl.

 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door IFC verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Verwerken van je lidmaatschap van de KNVB
 • Verwerken van je lidmaatschap van IFC
 • Indelen en herindelen in de teams
 • Indelen van de kantine diensten
 • Indelen van het wedstrijdsecretariaat
 • Indelen van de terreinmeesters
 • Indelen voor arbitrage doeleinden
 • Wijze van betalen van lidmaatschap
 • Verwerken van betalingen (lidmaatschap en boetes opgelegd door de KNVB)
 • Publicatie van contactpersonen van IFC met telefoonnummer en/of e-mailadres op de website

 

Daarnaast hebben wij een website www.ifc-ambacht.nl waarop:

 • Teams wedstrijdverslagen en foto’s kunnen laten plaatsen
 • IFC de leden feliciteert die op de dag van het bezoek aan de website jarig zijn
 • Teampagina met teamindeling waarbij de afscherming van leden zoals die is ingesteld door leden in de voetbal.nl app van de KNVB gerespecteerd wordt

 

Voor de bovenstaande doelstellingen vragen wij de volgende persoonsgegevens van je:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Geboortedatum
 • Woonadres
 • 1e en eventueel 2e e-mailadres
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • Bankrekeningnummer
 • Maat voor polo van sponsorshirt

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen vertrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Dit gebeurt op dit moment niet.

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan ander partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.
Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens IFC van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Onze vrijwilligers die met de systemen werken zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • Rechten omtrent je gegevens

Je hebt het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die we van je hebben, met de kanttekening dat niet alle gegevens zonder meer verwijderd kunnen worden. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen we je hierover met ons contact op te nemen. Wij reageren op klachten over je privacy met de hoogste prioriteit. Mocht je niet tevreden zijn met onze reactie dan heb je altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als je naar aanleiding van ons privacy statement nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op!

 

Namens het bestuur van IFC

 

Jacques Grossouw
Secretaris vv IFC