vacature

Wens van het bestuur om uit te breiden

vacature

IFC is de laatste jaren gegroeid van een relatief kleine sportvereniging tot een grote sportvereniging. De huidige grootte van de club maakt het noodzakelijk om de besturing van de club verder te professionaliseren. Het bestuur heeft behoefte om een Secretaris, een bestuurslid Technische Zaken en een bestuurslid Jeugdvoorzitter aan te stellen.

Het bestuur heeft kandidaten en is in gesprek met kandidaten, die zij geschikt achten voor deze functies. Het bestuur wil echter ook de leden van IFC de gelegenheid bieden om kandidaten voor te stellen voor deze belangrijke functies. Daarbij gelden de volgende regels:

– Kandidaten moeten lid zijn van vv IFC.
– Kandidaten moeten kandidaat gesteld worden door ten minste drie leden.
– Het bestuur bestaat uit vrijwilligers.
– Ook voor deze functies geldt dat de functie uitgevoerd wordt op vrijwillige basis.

Wanneer er meer kandidaten zijn voor dezelfde functie zullen kandidaten gevraagd worden om een sollicitatiebrief te schrijven met een uitgebreide motivatie.

Een korte karakterschets van de drie functies:
Secretaris
De secretaris van de vereniging heeft als belangrijke taken het in goede banen leiden van de verschillende vergaderingen van het hoofdbestuur en het dagelijks bestuur. Hij is een aanspreekpunt voor externe partijen. Hij/zij vertegenwoordigt de Commissie Secretariaat in het hoofdbestuur en werkt nauw samen met deze commissie.

Bestuurslid Technische Zaken
Het bestuurslid Technische zaken is het aanspreekpunt voor de selectieteams Zaterdag 1, Zondag 1 en Onder 23. In nauwe samenwerking met de andere bestuursleden is het bestuurslid Technische zaken belast met het aanstellen van trainers voor deze teams en de samenstelling van deze teams.

Bestuurslid Jeugdvoorzitter
De Jeugdvoorzitter is verantwoordelijk voor het beleid van de jeugdafdeling. Als jeugdvoorzitter stuur je de verschillende leeftijdscoördinatoren aan en stel je kaders waarbinnen de leeftijdscoördinatoren kunnen opereren. Samen met de leeftijdscoördinatoren worden trainers aangesteld en worden de verschillende teams samengesteld.

De sluitingsdatum om kandidaten aan te dragen is maandag 18 januari 2016 12:00 uur. Als er vanuit de leden van IFC geen kandidaten zijn zal het bestuur de leden vragen om akkoord te gaan met de kandidaten die het bestuur voorstelt. Zijn er wel kandidaten dan zal in de week van 18 januari 2016 een commissie samengesteld worden bestaande uit een vertegenwoordiging van het bestuur, van de commissie waar het bestuurslid mee samenwerkt (dan wel een leeftijdscoördinator in het geval van de Jeugdvoorzitter) en één van de drie (of meer) leden, die de kandidaat voorgesteld heeft. Informatie met betrekking tot de functie en kandidaatstelling door tenminste drie leden via mail naar bestuur@ifc-ambacht.nl.

Cees Bijl
Voorzitter vv IFC